Ułatwienia dla przejęcia firmy rodzinnej przez spadkobierców

Od 25 listopada 2018 r. obowiązuje ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629).

Ustawa w swoich założeniach i rozwiązaniach ma ułatwić spadkobiercom przejęcie biznesu po zmarłym przedsiębiorcy oraz jego kontynuację w pierwszym okresie po śmierci przedsiębiorcy.

Firma nie umrze po śmierci właściciela - Zarządca sukcesyjny

Ustawa tworzy instytucję zarządcy sukcesyjnego, który ma zająć się bieżącymi sprawami firmy, działając w własnym imieniu, ale na rzecz właściciela przedsiębiorstwa w spadku (czyli co spadkobierców), nie dłużej jednak niż - co do zasady - 2 lata.

Kompetencje zarządcy będą jednak co do zasady ograniczone do czynności zwykłego zarządu. W celu dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, zarządca będzie musiał uzyskać zgodę wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. W razie jej braku (np. wskutek konfliktu spadkobierców), będzie możliwe zwrócenie się do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie takiej czynności.

Dwa sposoby powoływania zarządcy.

Pierwszy sposób to wskazanie określonej osoby do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego bezpośrednio przez przedsiębiorcę za życia (zgodnie z art. 9 ustawy). Po jego śmierci zacznie on wykonywać swoje obowiązki.

Ustanowienie zarządcy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wpisu zarządcy do CEIDG.

Jeżeli zmarły przedsiębiorca nie wskazał zarządcy, po jego śmierci ustanowić zarządcę będą mogli spadkobiercy, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100.

Uprawnienia do prowadzenia działalności

Działalność będzie mogła być prowadzona z użyciem dotychczasowej nazwy (firmy) zmarłego przedsiębiorcy. Zarządca będzie mógł również korzystać z firmowego rachunku bankowego.

Co istotne koncesje, zezwolenia i licencje - co do zasady - będą mogły być wykonywane przez zarządcę, a następnie zostaną przeniesione na następcę prawnego przedsiębiorcy.

Ułatwienie podatkowe

Ustawa przewiduje m.in. możliwość dalszego posługiwania się przez zarządcę sukcesyjnego numerem NIP zmarłego przedsiębiorcy, co ma istotny wymiar praktyczny, księgowy i podatkowy.

Ustawa nowelizuje również ustawę o podatku od spadków i darowizn, wprowadzając obok dotychczasowego zwolnienia dla tzw. grupy zerowej (nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę - art. 4a), nowe zwolnienie właśnie nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim (art. 4b).

Zwolnienie to obowiązuje pod warunkiem:

1) zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia;

2) prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej dwóch lat od dnia jego nabycia.

Kontakt
BĘDZIN
42-500, 11 Listopada 9 lok. 8
biurowiec ING, II. piętro
Sekretariat: +48 606 978 818
r.pr. Podraza: +48 572 42 50 50
Pon - Pt: 9:00 - 17:00
Godziny/terminy spotkań ustalane indywidualnie
All Rights Reserved © 2018 Made by